Aktuelnosti

Dinamično poslovno okruženje zahteva kontinuitet praćanja opštih tržišnih trendova, ali i trendova sa aspekta mikro okruženja. Usled sve veće kompleksnosti HR sektora, deficita kadrova, depopulacije i rasta značaja koje HR ima za biznis,poželjna je sveobuhvatna tačka gledišta, koja će dalje opredeliti adekvatan fokus na specifičnosti svake industrije, sektora, ali i pojedinca. U takvim uslovima, upravo je misija Assert tima da na najsmisleniji način kreira adekvatan kompromis između očekivanja zaposlenih, potreba poslodavaca, ali i tržišta uopšteno.

Imajući u vidu da kompanija Assert posebnu pažnju posvećuje razvoju pravnih lica, pojedinca, ali i društva u celini, tim Assert deli svoju ekspertizu kako bi inspirisala na preispitivanje postojećih načina rada, ali i pružila podršku u kreiranju portfolia kreativnih ideja.

Uzimajući prethodno navedeno u obzir, kreirali smoinsight segment sa dve sekcije koje za svoje koordinate imaju razvoj i inovaciju: Assert Know-How i Expert Industry Scanning.

Assert Know-How sekcija ima za cilj deljenje znanja Assert eksperata, ali i da postojeće i buduće partnere upozna sa aktivnostima i ekspertizom Assert tima. Baveći se istraživanjem, procenama i razvojem, Assert tim ima „bird’s eye view“ koji omogućava optimalno upravljanje ljudskim kapitalom.

Expert Industry Scanning podrazumeva analize po industrijama, sa aspekta trendova u HR sektoru, kako bi se stejkholderi upoznali sa specifičnostima najdominatnijih industrija u Srbiji. Na ovaj način pružaju se integrisane analize koje mogu koristiti poslodavcima, zaposlenima, ali i čitavoj poslovnoj zajednici za donošenje odluka.