Tim za istraživanje tržišta @Assert

Ubrzo nakon pojavljivanja pandemije virusa COVID-19 u Srbiji, ali i na globalnom nivou, počela su da se nižu pitanja vezana za različite aspekte poslovanja, reorganizaciju rada i mere zaštite. Jasno je da svaki poslodavac u ovakvim situacijama teži da zadrži svoje zaposlene i da održi prihod kompanije na optimalnom nivou. Imajući u vidu trenutnu situaciju, moguće je da je ovo pravi trenutak da poslodavci i zaposleni saradnjom dođu do održivog rešenja koje zadovoljava interese obe strane. Javlja se potreba za odgovorima na pitanja – šta poslodavci mogu da učine kako bi se njihovi zaposleni osećali sigurno, kako u smislu očuvanja zdravlja, tako i sigurnosti radnih mesta? Kako održati angažovanost, produktivnost i zadovoljstvo zaposlenih? I na kraju, kako očuvati brend i reputaciju kompanije u otežanim okolnostima? Odgovori na ova pitanja doprinose uspešnom razvoju kriznog menadžmenta i kreiranju jasnog plana njegove realizacije.

Kako preduzete mere poslodavaca utiču na kompanijski brend?

Veliki broj poslodavaca je preduzeo raznovrsne i domišljate mere kako bi poslovanje nastavilo da funkcioniše neometano. Adaptacija benefita, preraspodela radnih sati ili odlazak zaposlenih na „prinudne“ godišnje odmore, kao i plaćena i neplaćena odsustva su samo neke od preduzetih mera. Navedene mere predstavljaju osnov za uzajamnu dobit svih uključenih strana i efikasno prevazilaženje negativnih efekata krize. Razvijen sistem podrške zaposlenima je jedan od ključnih faktora koji vodi ne samo ka većoj posvećenosti, zadovoljstvu i lojalnosti zaposlenih, već i ka ojačanju reputacije brenda same kompanije. Zaposleni predstavljaju ogledalo kompanije – oni su „Brend ambasadori“.

Jasno je da krizna situacija menja postojeće aspekte poslovanja, međutim, mogućnost adekvatnog delovanja ostaje u rukama poslodavaca. Jedan od aspekata koji ostavlja snažan utisak o kompaniji, kako na tržištu tako i na same zaposlene, jeste zarada. Omogućiti svim zaposlenima regularnu nadoknadu u situaciji smanjenja obima posla i profita, predstavlja ključni izazov svakog poslodavca. Ukoliko kompanija nije likvidna, a njeno poslovanje u ovoj situaciji svedeno na minimum, postaje jasno da se isplata redovne zarade zaposlenima ili obustavlja ili u značajnoj meri smanjuje. Iako većina zaposlenih ima razumevanja za preduzete mere, vrlo je bitno uveriti ih da će kompanija stati iza njih, i da će sa poboljšanjem situacije moći da računaju na nju.

Sve navedene akcije doprinose optimizaciji HR procesa i troškova kompanijskih resursa. Iz ovog razloga, izuzetno je važna analiza svih odluka koje se donose i transparentno komuniciraju javnosti, jer upravo te odluke utiču na budućnost biznisa kompanije. Dakle, potrebno je da se razmišlja dugoročno. Budite transparentni i odlučni, izgradite poverenje između Vas i zaposlenih – na taj način obostrana korist postaje zajednički cilj. Pomenuti aspekti poslovanja znatno doprinose percepciji kompanije kao „Poželjnog poslodavca“ – ne samo od strane zaposlenih, već i od strane tržišta i potencijalnih kandidata.

Takođe, važno je obratiti pažnju i na vrednosti kompanije. Ukoliko se kompanijske vrednosti neguju i povezuju sa vrednostima zaposlenih, pogotovo u toku trenutne krizne situacije, održava se poverenje između poslodavca i zaposlenih, a poslodavac se percipira kao dosledan i lojalan. Zaposleni u kompanijama koje preduzimaju odgovarajuće mere podrške su u većoj meri skloni izražavanju kompanijske lojalnosti kroz retenciju i preporučivanje poslodavca na tržištu rada. Na taj način brend kompanije će opstati u kriznoj situaciji, a nakon prevazilaženja iste, njegova pozicija će ostati učvršćena, a poslodavac će biti prepoznat i evaluiran kao društveno odgovoran.

Predlozi za očuvanje brenda

  • Jasno definišite radne zadatke i odgovornosti nadležnih u HR i sektoru bezbednosti i zdravlja na radu, kao ključnih reprezenata kompanije u toku krizne situacije.
  • Donesite ključne odluke, kroz postavljanje ključnih pitanja. Kada i kako komunicirati sa zaposlenima i klijentima? Da li su se promenile njihove potrebe? Na koji način možete da utičete na njihovo ispunjenje? Na koji način korisnici preko upotrebe Vaše usluge ostvaruju svoje ciljeve? Na osnovu odgovora, definišite jasan akcioni plan i plan komunikacije.
  • Aktivno tragajte za mišljenjem i sugestijama Vaših klijenata putem određene aplikacije ili kratkog istraživanja. Na osnovu ovih informacija napravite plan i pružite podršku Vašim klijentima na način koji nije previše nametljiv u trenutnoj kriznoj situaciji.
  • Transparentno i pravovremeno komunicirajte zaposlenima organizacijske promene i strukturu rada, kao i potencijalne promene sistema kompenzacija i beneficija.
  • Iskoristite lekcije iz trenutne krizne situacije i mapirajte najslabije aspekte poslovanja kako biste utvrdili akcioni plan u slučaju potencijalne pojave novih kriza.
  • Pokažite empatiju, razumevanje i brigu za Vaše zaposlene. Npr. uvedite i/ili usavršite mere psihološke podrške (online psihoterapija, koučing, treninzi i obuke).
  • Kreirajte „Crisis Management“ sistem i postavite jasne planove, procedure i protokole u toku krizne situacije.
  • Nemojte držati zaposlene u neizvesnosti ili u nerealnom optimizmu.
  • Obezbedite Vašim zaposlenima neophodnu zaštitnu opremu.
  • Negujte društveno odgovorno poslovanje i pružite podršku ne samo zaposlenima, već i svim članovima Vaše zajednice.

Svi navedeni zahtevi postaju imperativ za svaku kompaniju koja teži da održi konkurentnu poziciju na tržištu i istakne svoju reputaciju poželjnog poslodavca.

 

Zadatak Tima za istraživanje tržišta @Assert je da klijentima pruži detaljan i realan prikaz uslova rada na tržištu, kao i da uspešno mapira sve profile i kadrove zaposlenih i nezaposlenih, kroz različite industrije. Nastojimo da razvijemo tržište u pravcu pravednih i transparentnih uslova za sve zaposlene. Fokusirani smo na kreiranje plana i metodologije, kao i efikasno sprovođenje internih i eksternih istraživanja u skladu sa visokim standardima kvaliteta i efikasnosti, kao i specifičnim potrebama naših klijenata. Predlažemo i implementiramo akcione mere koje dovode do konkurentnog položaja kompanije na tržištu rada.

Informacije na ovoj stranici su mi korisne
0
0