Digitalna transformacija i povećana mobilnost i fluktuacija radne snage menjaju trendove u upravljanju talentima, posebno kroz promenjene okolnosti radnog okruženja.

Uprkos promenama, akcenat je i dalje na tome ko je osoba sa najvećim potencijalom za određenu ulogu u sistemu. Gde god i kako god da zaposleni rade, žele da osećaju povezanost, angažovanost i da dobijaju povratne informacije o svom radu, kao i da znaju da stvaraju vrednost u okviru posla koji obavljaju. Modeli organizovanja rada i upravljanja talentima jesu redefinisani u velikoj meri, ali su potrebe zaposlenih i dalje ostale umnogome iste. Primer ovoga je da mnogi i dalje, u uslovima rada iz home office-a, očekuju blisku saradnju sa kolegama.

Sada više nego ikada, strategije upravljanja talentima moraju biti fleksibilne i agilne. Veštine i kompetencije koje su kompanijama potrebne razvijaju i redefinišu se kako kompanija raste. U Assert-u verujemo da primena svetski priznatih metodologija, načina procena i razvoja talenata omogućava kompanijama da lakše ispune rastuće poslovne zahteve i izazove tržišta. Priroda posla i samog tržišta nastavlja da se menja, a samim tim i načini upravljanja talentima.

Drugim rečima, upravljanje talentima se u najvećoj meri svodi na njihovo “osposobljavanje”.

Assert International okuplja profesionalce i konsultante koji klijentima pružaju stručne savete i metode za kreiranje organizacije sa visokim učinkom. Kvalitetnim programima upravljanja talentima obezbeđuje se usmeravanje i razvoj zaposlenih koji je potreban za postizanje konkurentske prednosti.

 

Iako se selekcija i razvoj zaposlenih većinom vide kao glavne HR aktivnosti, HR je kolektivno evoluirao tako da daje prioritet potencijalima, učinku, angažovanju zaposlenih, oblikovanju kompanijske kulture i razumevanju potreba core biznisa. Svi navedeni procesi se oslanjaju na strategiju vođenja talent programa. Moderni sistemi upravljanja talentima podržavaju i olakšavaju upravljanje ovim procesima i povezuju ih sa poslovnim strategijama.

Strateško upravljanje talentima pomaže organizaciji da bolje razume, osposobi i razvije svoje zaposlene. Uz detaljan uvid u potencijale zaposlenih, lideri mogu pokrenuti i voditi organizacioni rast. Uvid u potencijale zaposlenih podrazumeva — ponašanje, učinak, vrednosti, reputaciju, veštine i aspiracije.

Brojni alati procena, kao što je Harrison Assessment, mogu pomoći kompanijama da uvide punu vrednost koju njeni zaposleni mogu da isporuče.

 

U nekim organizacijama samo su top performeri uključeni u sistem upravljanja talentima, dok su u drugim sistemima svi zaposleni uključeni u proces. Agilna strategija upravljanja talentima pretpostavlja da svi zaposleni u kompaniji trebaju biti u sistemu upravljanja talentima. Ovo je usmereno na činjenicu da kompanije prolaze kroz transformative procese sve češće. Agilne strategije upravljanja talentima podrazumevaju mobilnost u karijeri i kontinuirano učenje kroz koje osoba može da bude najbolja verzija sebe u datom sistemu. Osnažavanje i identifikovanje talenata je u velikoj meri ono što određuje konkurentnost u lokalnoj i globalnoj ekonomiji.

U organizacijama koje sve svoje zaposlene vide kao potencijalne talente obično dolazi do stvaranja kulture visokog performansa.

Mnoga istraživanja navode da je osećaj svrhe i pripadanja značajan faktor u privlačenju i zadržavanju vrhunskih talenata. Svaka kompanija, koja ima aspiraciju da postigne nešto više i bolje, podržana je snažnim osećajem kolektivnog ponosa i poštovanjem potrebe pojedinaca da raste. Strategije upravljanja talentima su takođe strategije pojedinačnog i kolektivnog rasta. Pojedinačni rast uglavnom zavisi od samosvesnosti pojedinca i njegove usmerenosti na sopstvene snage i polja razvoja. Rad na njima je, suštinski, rad na ispunjenu strateških ciljeva.

Prema tome, stvorite i negujte okruženje u svojoj organizaciji u kojem se podstiče radoznalost, a kreativno razmišljanje nagrađuje. Igrajte na snage, a radite na poljima za razvoj svojih timova i pojedinaca.

 

 

 

 

 

 

Enis Rušiti

Senior HR consultant

 

Informacije na ovoj stranici su mi korisne
4
1