Tim za istraživanja @Assert

Iako ulaganje u Employer Branding u toku krizne situacije može delovati kao aktivnost nižeg prioriteta, nalazi kako globalnih, tako i lokalnih studija govore u prilog tome da je tekući period krucijalan za utemeljenje kompanijskog brenda. Naime, istraživanje kompanije Randstad ukazuje da je po završetku vanrednog stanja izazvanog pandemijom SARS-a 2003. godine došlo do pada pozitivne percepcije vodećih kompanijskih brendova u javnosti za 6-9% usled neadekvatne reakcije poslodavaca. Istraživanje kompanije Assert sprovedeno na uzorku kompanija iz svih radnih delatnosti na teritoriji Srbije u toku pandemije COVID-19 ukazuje da je 25% zaposlenih nezadovoljnih tretmanom od strane poslodavca (naročito u situacijama prinudnog prekida rada) aktivno širilo negativnu sliku o poslodavcu u javnosti.

Negativna percepcija poslodavca ostvaruje višestruke negativne efekte: nisku zainteresovanost talenata za rad u kompaniji, kao i potencijalnih klijenata za saradnju – a posledično se ugrožava ostvarenje strateških ciljeva i ostvarenje profitabilnosti. Stoga je ulaganje u očuvanje kompanijskog brenda jedan od ključnih strateških poteza u toku krizne situacije.

Usled težnje za održavanjem likvidnosti, u tekućem periodu brojne kompanije prolaze kroz proces downsizing-a i/ili redukcije zarada, koji zaposlene suočava sa neizvesnošću i strahom od ugroženosti osnovnih egzistencijalnih potreba. Prema izveštaju Republičkog zavoda za statistiku Srbije, u toku I kvartala 2020. godine više od 15.000 osoba je prestalo sa radnim angažmanom. U ovakvoj situaciji, ključno je pružiti podršku zaposlenima i sve informacije komunicirati na transparentan i iskren način kako bi zaposleni imali osećaj da nisu sami u kriznoj situaciji. Nalazi pomenute Assert-ove studije pokazuju da je preko 70% zaposlenih koji su zadovoljni tretmanom poslodavaca u toku krize, sklono samoinicijativnom širenju pozitivne slike o poslodavcu u javnosti – putem društvenih mreža i preporučivanja ličnim kontaktima. Povrh toga, kao najznačajniji faktor zadovoljstva zaposlenih ističe se podrška i transparentna komunikacija od strane direktnih rukovodilaca. Zaposleni neće zaboraviti na koji način ste ih tretirali u situaciji kada im je bila potrebna podrška. Ukoliko je izostala autentična empatija i ulaganje napora kako biste im pomogli u prevazilaženju negativnih efekata krize ili prinudnog prestanka rada – zasigurno je da neće biti skloni povratku u kompaniju u trenutku kada se poslovanje vrati u regularni tok. Štaviše, visoka je verovatnoća da će i zaposleni koji su u trenutku krize ostali u kompaniji napustiti istu u trenutku povratka u normalu, sa pojavom drugih tržišnih prilika.

Sa te strane, potrebno je da menadžment kompanija i predstavnici HR sektora više nego ikad razumeju važnost sopstvene uloge i da preduzmu sve ključne akcije usmerene na ljudske resurse kako bi osnažili kompanijski brend.

U definisanju plana unapređenja kompanijskog brenda, u velikoj meri može doprineti praćenje nalaza istraživanja trendova u oblasti Employer Branding-a. Nalazi studije kompanije Blu Ivy Group sprovedeni u toku pandemije COVID-19 na globalnom nivou ukazuju da se kao ključni doprinosi unapređenju brenda poslodavaca u toku krize ističu:

 • Negujući pristup prema zaposlenima i talentima u procesu akvizicije
 • Uvođenje digitalnih platformi za timsku kolaboraciju i panel komunikaciju
 • Mogućnost fleksibilnog radnog vremena i rada od kuće
 • Obuka menadžera i direktora vezana za Employer Branding od strane konsultantskih kuća
 • Uvođenje programa zdravstvene i psihološke podrške zaposlenima

Evo još predloga doprinosa očuvanju brenda Vaše kompanije zasnovanih na istraživanju efekata pandemije na poslovanje u Srbiji koje je sprovela kompanija Assert:

 • Ispitajte i procenite potrebe Vaših klijenata i zaposlenih u izmenjenom kontekstu i prilagodite portfolio Vaših usluga u skladu sa njima.
 • Doprinesite razvoju svih relevantnih stakeholdera kroz praćenje tržišnih trendova i deljenje iskustava i saveta – čime ćete razviti njihovo poverenje i ostvariti utisak ekspertize i kvalifikovanosti na tržištu.
 • Organizujte različite CSR aktivnosti kojima možete podržati lokalnu zajednicu u kriznoj situaciji.
 • Ispitajte potrebe Vaših zaposlenih i pružite im adekvatnu psihološku i emocionalnu podršku.
 • U slučaju downsizing-a, organizujte programe karijerne tranzicije za zaposlene koji prolaze kroz proces otkaza. Otvoreno govorite sa njima o drugim tržišnim prilikama i pozicijama koje bi za njih mogle biti interesantne, kako izvan Vaše kompanije, tako i u slučaju povratka. Preporučite ih javno putem društvenih mreža ili svojim kontaktima u drugim kompanijama. Ukoliko je potrebno, koristite podršku eksperata iz oblasti HR konsultantskih kuća – mogu pomoći Vašim zaposlenima u tranziciji kroz obuke za efikasno predstavljanje na tržištu, ispitivanje njihove karijerne preferencije i povezivanje sa kompanijama koje su u potrazi za novim talentima.
 • Organizujte obuke za neposredne rukovodioce vezane za podršku zaposlenima, emocionalnu inteligenciju i komunikacione veštine koje mogu višestruko doprineti kvalitetu odnosa sa zaposlenima sa kojima su u svakodnevnoj komunikaciji.

Upravljanje kompanijskim brendom u toku krizne situacije svakako predstavlja izazov. Ključ za njihovo prevazilaženje leži u promeni perspektive Employer Branding-a kao nečega što se ostvaruje na nivou svakodnevnog poslovanja i njegove usklađenosti sa kompanijskim vrednostima. Razmotrite inicijative kojima možete pomoći Vašim klijentima, zaposlenima, ali i celokupnoj lokalnoj zajednici u prevazilaženju efekata krizne situacije. Izražavajući posvećenost i brigu prema svim relevantnim stakeholderima kreiramo osnovu za ostvarivanje dugoročne saradnje, poverenje tržišta i percepciju kompanije kao društveno odgovorne.

Rastko Radulović

HR Consultant

 

Zadatak Tima za istraživanja @Assert je da klijentima pruži detaljan i realan prikaz uslova rada na tržištu, kao i da uspešno mapira sve profile i kadrove zaposlenih i nezaposlenih, kroz različite industrije. Nastojimo da razvijemo tržište u pravcu pravednih i transparentnih uslova za sve zaposlene. Fokusirani smo na kreiranje plana i metodologije, kao i efikasno sprovođenje internih i eksternih istraživanja u skladu sa visokim standardima kvaliteta i efikasnosti, kao i specifičnim potrebama naših klijenata. Predlažemo i implementiramo akcione mere koje dovode do konkurentnog položaja kompanije na tržištu rada.

 

Informacije na ovoj stranici su mi korisne
0
0