Tim za istraživanje tržišta

 

Susret kompanija sa pandemijom COVID-19 u Republici Srbiji otvorio je brojna pitanja – Kako održati likvidnost biznisa? Kako uspostaviti efikasnu organizaciju rada? Kako podržati zaposlene u situaciji krize? Dok povratak u normalu neka od navedenih pitanja ostavlja aktuelnim, javljaju se i nove dileme vezane za aktivnosti koje vode ostvarivanju profita i održavanju konkurentne pozicije na tržištu.

Kako bi pomogao poslodavcima da dobiju odgovore na navedena pitanja, istraživački tim naše kompanije sproveo je opsežnu studiju tržišta.

Cilj studije predstavlja sticanje sistematskih uvida u efikasnost postavljenih strategija poslovanja i mera podrške zaposlenima u kompanijama u Srbiji tokom krizne situacije. Navedeni uvidi omogućuju poslodavcima unapređenje poslovnih strategija u smeru održavanja efikasnosti poslovanja – ne samo u toku krizne situacije, već i po njenom završetku.

Sledi prikaz ključnih rezultata

Čak 36,17% poslodavaca je svoje poslovne aktivnosti preusmerilo na održavanje likvidnosti, bez fokusa na ostvarenje dodatnog profita.
Interesantno je da i tokom pandemije znatno veći broj kompanija (preko 48%) preduzima strateške mere usmerene ka dugoročnom unapređenju poslovanja baziranih na sistematskim tržišnim uvidima i proceni rizika, nasuprot pukoj redukciji troškova.

 

TOP 5 strategija poslovanja kompanija tokom krizne situacije

 

Prema proceni nadležnih predstavnika kompanija, primećena je najveća efikasnost mera usmerenih ka očuvanju psihološke dobrobiti, motivacije i produktivnosti zaposlenih – oko 55% nadležnih procenjuje navedene mere kao izrazito efikasne.

 

TOP 5 najefikasnijih mera poslovanja u toku krize – procena nadležnih predstavnika kompanija

Kao najznačajnije mere podrške zaposlenima ističu se fleksibilnost radnog vremena i posvećenost direktnih supervizora – kroz jasnu i transparentnu komunikaciju organizacionih promena, preko podrške u organizaciji rada do savetodavne podrške radi lakšeg prevazilaženja efekata krize.

 

TOP 5 najefikasnijih mera poslovanja u toku krize – procena zaposlenih

Sve dodatne informacije, uvidi sa tržišta i predlozi za unapređenje mera podrške i reorganizacije rada kompanija u Srbiji, kao i predlozi za dalje usmeravanje poslovanja po završetku pandemije COVID-19 biće uskoro dostupne u pregledu studije na našem website-u.

 

Informacije na ovoj stranici su mi korisne
0
0