„Važnost istraživanja ne leži toliko u otkrivanju novih činjenica, koliko u otkrivanju novih načina razmišljanja o njima.“
William Lawrence Bragg, britanski fizičar

 

Tokom rada u regrutaciji talenata, shvatio sam koliko je izazovno privući željene talente i zainteresovati ih za poslovne prilike, kao i dugoročno ih zadržati u kompaniji. Ono što sam primetio tokom intervjua sa kandidatima sa višegodišnjom ekspertizom i postignućima koji bi ih mogli okarakterisati kao „top performere“, jeste da vrlo pažljivo biraju prilike za prelazak u nove kompanije. Upoznati su sa tržišnim prilikama, kao i uslovima koje konkurencija nudi. Kreiraju vrlo precizne slike svog željenog profesionalnog razvoja u budućnosti.

Samim tim, očekivanja koja imaju od poslodavaca su visoka. Ne samo u smislu finansijske ponude poslodavca – već celokupnog odnosa koji poslodavci ostvaruju sa zaposlenima i kandidatima. Odnosa koji ostvaruju sa predstavnicima HR-a i menadžmenta kompanije u toku procesa selekcije. Dugoročnog plana razvoja kompanije i zaposlenih. Ovakav pristup kandidata mi je ukazao na snažan uticaj organizacione kulture i načina na koji se ona ispoljava u pristupu menadžmenta već od prvog kontakta na percepciju kako zaposlenih u kompaniji, tako i kandidata – a posledično i na odluke koje oni donose.

Sve ovo me je navelo na razmišljanje o tome koliko je važno da kompanije rade na optimizaciji svih organizacionih procesa vezanih za ljudske resurse na integrativan način. Da se kontinuirano razvijaju i rastu. Da znaju kako da pristupe talentima na tržištu kako bi izgradili poželjan kompanijski brend.

Od kako sam prešao u domen HR konsaltinga, na osnovu razgovora sa klijentima, primećujem da svest o važnosti optimizacije HR procesa postaje sve veća. Pri tome, važno je ponuditi integrativne predloge i rešenja koji će na jedinstven način obuhvatiti sve aspekte.

• Selekciju i procenu kandidata
• Paket kompenzacija i beneficija
• Plan profesionalnog razvoja zaposlenih

 

Kako bismo kreirali predloge koji zaista mogu pomoći klijentima u postavljanju dugoročne strategije, neophodno je da u obzir uzmemo pouzdane i proverene informacije sa tržišta. A do njih je moguće doći isključivo kontinuiranim praćenjem tržišnih trendova i sistematskom analizom svih relevantnih makro i mikro faktora. Jednom rečju – istraživanjem.

Ipak, istraživanje predstavlja moćan alat samo ukoliko je postavljeno na način koji nas usmerava ka informacijama koje u potpunosti odgovaraju specifičnostima kompanije. Ono što je od presudne važnosti za adekvatnu interpretaciju podataka i njihovo korišćenje u definisanju akcionog plana optimizacije je uzimanje u obzir šireg konteksta i suštinsko razumevanje faktora koji utiču na dobijene podatke. U suprotnom, dobijamo mnoštvo sirovih podataka sa kojima često ne znamo šta da radimo, iako je svaki od njih po sebi vredan. Odnosno, od drveća ne možemo da raspoznamo šumu.

Kako možemo prevazići ove izazove? Pre svega, kada započinjemo bilo koji istraživački proces, pretragu informacija moramo u potpunosti fokusirati na one koje su za nas relevantne. Na konkretnom primeru – ukoliko želimo da kreiramo konkurentan paket kompenzacija i beneficija za određenu poziciju, potrebno je da targetiramo one kompanije koje su nam u najvećoj meri slične u pogledu delatnosti kojom se bavimo, veličini i strukturi i drugim kriterijumima.

Čak i tada, može se desiti da dobijemo oprečne informacije. U ovakvim situacijama, neophodno je da dobijene informacije proverimo korišćenjem višestrukih izvora. Koristićemo podatke iz postojećih istraživanja tržišta i izveštaja zvaničnih institucija. Pitaćemo eksperte iz relevantne oblasti za njihovu procenu ili konkretnu konsultaciju oko tumačenja dobijenih podataka. Nekada su podaci koje dobijemo zapravo smisleni, ali nam je potrebna šira slika kako bismo ih razumeli.

Kako bismo kreirali precizne estimacije budućih trendova, aktuelne podatke dobijene istraživanjem je potrebno uporediti sa onima dobijenih tokom prethodnih godina. Na primer, možemo utvrditi trenutno konkurentne zarade na tržištu, ali tek ukoliko ih uporedimo sa trendom rasta u prethodnih par godina i razumemo faktore koji su na taj rast uticali, možemo kreirati pouzdan predlog za plan povećanja zarade u predstojećem periodu.

 

Putem svih navedenih, ali i brojnih drugih načina zasnovanih na ekspertizi i razumevanju tržišta možemo da osiguramo pouzdanost informacija do kojih smo došli istraživanjem. I kada iskoristimo ove informacije kako bismo kreirali predloge za definisanje jasnog akcionog plana optimizacije, potrebno je da u obzir uzmemo povezanost HR procesa koji je bio u fokusu istraživanja sa drugim procesima u kompaniji.

Možemo definisati konkurentan paket kompenzacija i beneficija zasnovan na istraživanju konkurencije i privući vrhunske talente, ali kako bismo ih zadržali, potrebno je da kreiramo integrativno rešenje koje će u obzir uzeti sve HR procese u kompaniji.

 

Na primer, da povežemo sistem nagrađivanja sa postavljenim KPI-jevima. Da kreiramo personalizovane planove razvoja svih zaposlenih. Da kontinuirano pratimo zadovoljstvo zaposlenih implementiranim promenama i njihove efekte na produktivnost.

Kako je mudro rekao Vilijam Breg – istraživanje i rezultati do kojih njime dolazimo imaju smisla samo ako vode promeni i razvoju. Istraživanje predstavlja polaznu tačku za postavljanje akcionog plana organizacionog razvoja, a sam razvoj vodi daljem istraživanju i proceni efekata uspostavljenih akcija. Začarani krug – ali i čarobna formula uspostavljanja i održavanja uspešnosti jedne organizacije.

Zadatak tima za istraživanja Assert je da klijentima pruži detaljan i realan prikaz uslova rada na tržištu, kao i da uspešno mapira sve profile i kadrove zaposlenih i nezaposlenih, kroz različite industrije.

Nastojimo da razvijemo tržište u pravcu pravednih i transparentnih uslova za sve zaposlene.
Fokusirani smo na kreiranje plana i metodologije, kao i efikasno sprovođenje internih i eksternih istraživanja u skladu sa visokim standardima kvaliteta i efikasnosti, kao i specifičnim potrebama naših klijenata.
Predlažemo i implementiramo akcione mere koje dovode do konkurentnog položaja kompanije na tržištu rada.

 

 

 

 

Rastko Radulović
HR Research Specialist

Informacije na ovoj stranici su mi korisne
0
0