Zamislite da ste trener koji sastavlja fudbalski tim. Kojim kriterijumima biste se vodili prilikom izbora igrača? Vodeći se logikom, verovatno biste tražili igrače sa najboljim performansama, najbrže ili sa najpreciznijim šutom. Međutim, ukoliko ste iskusni trener znaćete da skup dobrih igrača ne čini automatski jak i uspešan tim. Tim nije samo zbir svojih delova i za uspeh tima nije dovoljan samo sastav najboljih pojedinaca – već sastav pojedinaca koji najbolje funkcionišu zajedno. Do ovakvog zaključka, pored sportskih trenera, došli su i menadžeri u savremenom poslovnom svetu.

Pored pojedinačnih kvaliteta svojih članova, tim poseduje i jednu dodatnu vrednost koja se ogleda u moći interakcije različitih talenata i njihovih doprinosa. Efikasan timski rad i timsko funkcionisanje utiču na posvećenost, retenciju i postignuće zaposlenih, kao i na profitabilnost i celokupne biznis rezultate, te su neophodni za kontinuirani uspeh organizacije. Ipak, selekcija i efikasno formiranje tima talenata koji mogu svakodnevno da rade zajedno i postižu najbolje rezultate može da predstavlja veliki izazov. Kako od individua različitih preferencija, perspektiva, veština i iskustva, kao i navika u ponašanju formirati uspešnu celinu? Jedno od rešenja leži u odabiru adekvatnog alata procene koji pruža detaljan skrining tima i odgovara na pitanje – koje su snage i slabosti pojedinaca i kako tim funkcioniše kao celina. Svojim inovativnim i detaljnim pristupom u proceni timova ističe se Harrison Assessments.

Po čemu je Harrison timska paradoks analiza jedinstvena?

Harrison timska paradoks analiza locira sve članove tima na 12 koordinatnih sistema vezanih za postignuće, interpersonalne odnose i liderstvo. Na taj način pruža dubinsko razumevanje interakcija u timu i uvid u to kako ponašanje svakog pojedinca doprinosi ili otežava postizanje timskih ciljeva. Dodatna vrednost je u tome što rezultati pružaju uvid u snage, ali i slabosti i zone konflikta u timu, te je na osnovu njih moguće kreirati akcione razvojne planove za pojedince i ceo tim.

Pomenuti akcioni planovi pružaju konkretne smernice o tome koja prilagođavanja i poboljšanja su potrebna pojedincima da bi se poboljšalo funkcionisanje i postignuće celog tima. Pored toga, analiza omogućava mapiranje ponašanja pojedinaca u stresnim situacijama i kako ono utiče na individualni i timski performans.

Drugim rečima, ukoliko želite efikasniju interakciju među članovima tima ili da pojačate timski performans, Harrison metodologija je jednostavan i efikasan vodič na tom putu.

 

„Magija“ koja leži u osnovi pouzdanih i sveobuhvatnih rezultata Harrison procene je u Paradoks teoriji. Ova teorija podrazumeva postojanje 12 parova osobina (paradoksa), koji objašnjavaju celokupno ljudsko ponašanje (Slika 2). Svaki par čine dve naizgled suprotstavljene osobine, koje su u isto vreme sinergične i podjednako potrebne za uspeh. Na primer, paradoks koji se odnosi na način na koji osoba komunicira sa drugima se sastoji od dva suprotna načina komunikacije – diplomatičnog i direktnog.

Ključ na reč koja nam govori o uspešnosti je – balans. Drugim rečima, svaka osobina može biti snaga ili okidač problema u zavisnosti od toga da li je izbalansirana sa drugom osobinom iz para. Balans (podjednaka razvijenost obe osobine iz para) pruža mogućnost da se osoba ponaša u skladu sa jednom ili drugom – prema potrebi.  Takva fleksibilnost i svestranost omogućava osobi uspešnost i ostvarenje ciljeva. Na primer, kada je reč o načinu komunikacije, osoba koja ima podjednako razvijenu diplomatičnost i direktnost može prema potrebi da komunicira na oba načina, može da prilagodi svoju komunikaciju osobama sa različitim komunikacionim stilovima i adekvatno reaguje u većem broju različitih situacija. To joj omogućava da ostvari svoj cilj, odnosno da uspešno prenese svoju poruku i uspešno komunicira.

Timska paradoks analiza identifikuje pozicije svakog člana tima na pomenutih 12 parova paradoksa čime pruža detaljnu sliku o ponašanju svakog pojedinca, dok u isto vreme njegov rezultat poredi u odnosu na tim.

Rezultati Harrison timske analize Vam omogućavaju da, poput iskusnih sportskih trenera, ne samo identifikujete najbolje članove za svoj tim, već i da ih postavite na poziciju na kojoj će najbolje „igrati“ – da razvijate pobedničku timsku strategiju.

Čak i najiskusniji treneri imaju svoje asistente, neka Harrison Assessments bude Vaš asistent u upravljanju timovima.

 

Informacije na ovoj stranici su mi korisne
0
0