Optimizovana organizaciona struktura kao jedan od ključnih koraka ka efikasnom poslovanju

(Re)dizajn organizacijske strukture je kompleksan proces koji se sastoji od identifikovanja postojeće organizacione strukture, evaluacije i analize posla, orijentisan na njihovo redefinisanje u cilju poboljšanja celokupnog poslovanja kompanije. Ova studija je zasnovana na renomiranoj ABO metodologiji, koja predstavlja pristup fokusiran na optimizaciju, mapiranjem ključnih i ostalih aktivnosti i omogućava efikasnu alokaciju resursa, uzimajući u obzir ključne aktivnosti za poslovanje svakog sektora u kompaniji.
Najznačajniji benefit studije jeste doprinos optimizaciji organizacionih procesa, kroz poboljšanje organizacione strukture i poslovanja, kao i jasnu definiciju odgovornosti i hijerarhijskih odnosa. Eliminišu se redundantne aktivnosti i optimizuje radno vreme zaposlenih.

Rezultati studije utiču na:
• Optimizaciju organizacionih procesa
• Povećanje poslovne efikasnosti
• Transparentnu komunikaciju i prenošenje organizacionih zahteva i sistematizacija