Obezbedite da aktivnosti i rezultati svih zaposlenih ispunjavaju organizacione ciljeve efektivno i efikasno

Ova usluga obuhvata niz koraka u procesu dizajniranja i implementacije efikasnog sistema evaluacije zaposlenih. Benefiti studije su sledeći:

• Objektivno i sistematično vrednovanje i upravljanje performansama kompanije i zaposlenih ​
• Kreiranje ili optimizacija fer i pravednog paketa kompenzacija i beneficija usklađenog sa kriterijumima evaluacije​
• Kreiranje plana za povećanje zadovoljstva i lojalnosti zaposlenih, nagrađivanje njihovog angažovanja i produktivnosti
• Dugoročno smanjenje budžetskih troškova za sistem kompenzacija i beneficija

Rezultati studije utiču na:
• Optimizaciju planova nagrađivanja
• Poboljšanje kontrole od strane menadžmenta
• Strateško poboljšanje poslovanja i smanjenje troškova
• Dalji razvoj zaposlenih i produktivnosti