Tim za istraživanje tržišta @Assert

Dinamika savremenog tržišta rada inicira potrebu za konstantnim promenama i agilnošću kompanijskog poslovanja. Upravo ovakve promene doprinose sve većoj tendenciji kompanija ka transformaciji organizacijske strukture, i upravljanju poslovnim operacijama i ljudskim resursima. U prilog ovoj tvrdnji govori istraživanje jedne od vodećih globalnih konsultantskih kompanija „McKinsey & Company“. Naime, čak 60% poslodavaca izveštava da je prošlo kroz proces redizajna organizacijske strukture u protekle 2 godine – dok predstavnici „baby boom“ generacije tvrde da su kroz ovakve vrste transformacija prošli svega jednom ili par puta u toku čitave karijere. Nažalost, prema nalazima pomenute studije, samo četvrtina preduzetih programa redizajna organizacijske strukture je ocenjena kao efikasna. Preko 40% poslodavaca prilikom implementacije redizajna prevazilazi opsege planiranog budžeta, a trećina ne uspeva da ispuni postavljene ciljeve ili poboljša performanse kao posledicu navedenog programa.

Kako optimizovati (re)dizajn organizacijske strukture?

Jedno od potencijalnih rešenja ogleda se u sistemskom pristupu i razmatranju svih komponenata organizacijske strukture, procesa i ljudskih resursa. Pomenute činioce neophodno je simultano usmeriti ka ostvarenju postavljenih strateških ciljeva kompanije. Samo onda kada program organizacijskog redizajna odgovara kompanijskim ciljevima, kreira se stabilna osnova za njihovo ostvarenje. Pored toga, program (re)dizajna je potrebno učiniti dovoljno fleksibilnim kako bi se mogao efikasno prilagoditi svim budućim promenama – koje na dinamičnom tržištu rada zasigurno možemo očekivati.

Kako ceo proces funkcioniše?

Mogu se izdvojiti dve ključne faze programa (re)dizajna organizacijske strukture:

  1. Prikupljanje podataka u cilju definisanja ključnih aspekata organizacije

Često se dešava da se veliki deo kompanijskih resursa usmerava na aktivnosti koje ne doprinose ostvarenju kompanijskih ciljeva. Pod pritiskom svakodnevnih aktivnosti, kako zaposleni, tako i predstavnici menadžmenta često zaboravljaju da preispitaju njihovu suštinsku važnost i vrednost. ABO metodologija pruža kriterijume za jasno utvrđivanje doprinosa svake od poslovnih aktivnosti strateškim ciljevima kompanije i u skladu sa tim ih razdvaja na core i non-core aktivnosti. Na kraju ove faze, u direktnoj saradnji sa linijskim menadžerima stiče se uvid u način na koji su različiti tipovi radnih zadataka raspoređeni kako unutar kompanijskih timova, tako i između njih.

  1. Razvoj matrice u cilju sticanja uvida u raspodelu resursa

Tek kada su jasno identifikovane i pozicionirane sve poslovne aktivnosti, moguće je kreirati jasnu matricu u kojoj su prikazani odnosi svih radnih zadataka i ljudskih resursa. Na ovaj način, dobijamo jasan, precizan i merljiv pokazatelj različitih aspekata organizacijske strukture i odgovore na sledeća pitanja:

  • Da li postoje preklapanja u radnim aktivnostima između različitih pozicija unutar tima i/ili između timova?
  • Da li se fokus stavlja na aktivnosti koje nisu od suštinskog doprinosa poslovanju?
  • Da li se fokus stavlja na aktivnosti koje nisu predviđene opisom posla vezanim za konkretnu radnu poziciju?
  • Da li je zaposlenima u okviru jedne pozicije delegiran optimalan broj radnih zadataka?
  • Da li postoji jednaka i pravedna raspodela radnih zadataka između pozicija istog nivoa?
  • Da li je broj radnih sati u okviru kompanijskog sektora optimalno raspoređen na core i non-core aktivnosti?

Važno je istaći da su pomenuti programi (re)dizajna organizacijske strukture primenljivi u svim organizacijskim sistemima – nezavisno od veličine, faze razvoja i tipa delatnosti.

Efikasna organizacija rada, kojoj u velikoj meri doprinosi dizajn organizacijske strukture, predstavlja jednu od osnova za uspešno poslovanje kompanija. Kako bi se ona uspostavila, neophodno je identifikovati i fokusirati se na konkretne aspekte poslovanja u kojima postoji prostor za unapređenje. A to je moguće samo ukoliko se jasno definišu strateški ciljevi, a sve poslovne aktivnosti i resursi kompanije jasno usmere ka njihovoj realizaciji.

 

Zadatak Tima za istraživanje tržišta @Assert je da klijentima pruži detaljan i realan prikaz uslova rada na tržištu, kao i da uspešno mapira sve profile i kadrove zaposlenih i nezaposlenih, kroz različite industrije. Nastojimo da razvijemo tržište u pravcu pravednih i transparentnih uslova za sve zaposlene. Fokusirani smo na kreiranje plana i metodologije, kao i efikasno sprovođenje internih i eksternih istraživanja u skladu sa visokim standardima kvaliteta i efikasnosti, kao i specifičnim potrebama naših klijenata. Predlažemo i implementiramo akcione mere koje dovode do konkurentnog položaja kompanije na tržištu rada.

 

Informacije na ovoj stranici su mi korisne
0
0