Funkcionisanje organizacije na način koji će dovesti do uspeha i postizanja željenih rezultata u velikoj meri zavisi od predanosti zaposlenih pojedinaca. Međutim, ono što povećava šanse za uspeh i dovodi do većeg nivoa efikasnosti jeste organizacija i način funkcionisanja timova unutar kompanije.

Prema studiji agencije Holmes, kompanije u kojima je prisutna kvalitetna komunikacija ostvaruju za 47% veći prihod. Salesforce iznosi podatak da 86% zaposlenih ističe nedostatak saradnje i lošu komunikaciju kao jedan od glavnih faktora neuspeha. Zbog toga je važno da poruka koja se prenosi bude jasna, kompletna i relevantna. Veoma je važno negovati princip ravnopravne distribucije poruka koje se upućuju svim članovima tima, fluentnosti i brzom reagovanju na feedback.

Timska komunikacija je važan segment zadovoljstva poslom, što ističe čak 75% zaposlenih (Queens University of Charlotte), a čak 33% milenijalaca ističe saradnju na radnom mestu kao neophodan činilac posla (Mercer).

Remote working i komunikacija

U današnjoj novonastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusa COVID-19, čest je slučaj da članovi tima nisu uvek fizički zajedno. Ovo predstavlja izazov za sve članove, a često i za samo poslovanje organizacije. Remote working postao je uobičajen način rada, a komunikacija između članova tima preneta je u potpunosti online. Takav način komunikacije zahteva određene promene u odnosu na tradicionalnu komunikaciju, a neke od njih mogu podrazumevati upotrebu većeg broja platformi. Benefiti online platformi su lakše i preciznije delegiranja posla, bolje praćenje i organizovanje rada, povećanje produktivnosti, po nekim istraživanjima i od 13 – 20% (Bloom study).

Kao jedan od najvećih benefita remote working-a ističe se viši stepen fleksibilnosti i mogućnosti redistribucije radnih sati. Pored benefita, sve češće nuspojave koje prate remote work su teško isključivanje nakon završenog radnog dana (22% zaposlenih) i osećaj izolovanosti (19% zaposlenih) koji je posledica fizičke udaljenosti članova tima (Buffer).

Saznajte zašto je organizacijska struktura jedan od najbitnijih resursa firme.

Kako unaprediti timsku komunikaciju?

  • Prioritet je direktna komunikacija, koja se ne odnosi samo na deljenje mišljenja članova tima, već aktivan rad tim lidera na uspostavljanju jasnih smernica i pravila o tome kako komunikacija treba da izgleda. ClearCompany ističe da samo 5,9% kompanija redovno komunicira svoje ciljeve.
  • Feedback uvek treba da bude konstruktivan. Jasno istaknute dobre i loše strane radnog zadatka bolje su od jednostavnog “ispravi to” feedback-a. U nekim slučajevima feedback može biti prosleđen svim članovima tima, a ne samo članu koji je radio na konkretnoj temi jer će tako ceo tim učiti. Alternativa su anonimne ankete koje su dobra alatka za članove tima koji se ne osećaju prijatno u pružanju feedback-a.
  • Team-building vežbe dugo se koriste kao način da se unapredi timska komunikacija. Uobičajene vežbe mogu biti odbijajuće članovima tima. Umesto toga, iznošenje ideje članova tima o tipu druženja, igranje društvenih igara, razne vrste takmičenja u prirodi ili kvizovima gde će se kroz igru dići timski moral i učvrstiti veze između članova. 33% zaposlenih ističe da nedostatak otvorene i iskrene komunikacije loše utiče na radni moral i motivaciju za obavljanje radnih zadataka (Accountemps).
  • Deljenje stavova na nepreteći način, čime se ostavlja prostor da ostali članovi tima slobodno iznesu svoje stavove. Na ovaj način niko od članova neće osećati obeshrabrenje da verbalizuje svoju ideju ili uputi kritiku.

Metaanalizom globalnih studija utvrđeno je da 54% zaposlenih ističe osećaj lojalnosti (prijatne kolege, deljenje misije i vizije) kao važan faktor pri odluci o ostanku u kompaniji. Budite otvoreni i iskreni prema članovima svog tima i uverite ih da to mogu učiniti i oni sa Vama.

 

Jovana Zobenica
HR Research Junior

Informacije na ovoj stranici su mi korisne
0
0