Pitate se šta su poslodavci učinili u prethodnih par meseci da se zaposleni osećaju sigurno i motivisano?

U toku vanrednog stanja usled pandemije, Assert International je sproveo istraživanje, u dve faze, u kom je ispitan stepen zadovoljstva zaposlenih preduzetim merama poslodavaca. Jedna od ispitivanih mera je, pre svega, bila efikasnost psihološke podrške i razvoja. Rezultati istraživanja pokazuju da je 40,67% zaposlenih pokazalo visok nivo zadovoljstva navedenom merom u toku prve faze pandemije, a svega 4,17% u toku druge faze.

Nezadovoljstvo je dovelo do niskog nivoa motivacije i posvećenosti kod čak 74% zaposlenih, dok je 37,5% zaposlenih istaklo da je nezadovoljstvo dovelo do širenja negativne slike o poslodavcu.

Na osnovu rezultata istraživanja Assert International, veliki broj poslodavaca je bio fokusiran na pružanje podrške svojim zaposlenima kroz uvođenje programa kako materijalne, tako i psihološke pomoći. Većina poslodavaca smatra da je pružanje psihološke podrške zaposlenima jedna od ključnih strategija unapređenja poslovanja. U skladu sa tim, u okviru kriznog menadžmenta, programi usmereni ka očuvanju psihološke dobrobiti, motivacije i produktivnosti zaposlenih su se pokazali kao najefikasniji. Ističe se da su navedeni programi procenjeni kao najefikasniji u oblastima IT, telekomunikacija i konsaltinga. Rezultati spomenutog istraživanja pokazuju da 40% kompanija, u navedenim oblastima poslovanja, ulaže u programe psihološke podrške i razvoja zaposlenih.

Najzastupljeniji oblici psihološke podrške su najčešće online radionice, coaching sesije, psihoterapija i telefonski razgovori.

Jednu od najvažnijih uloga imaju direktni rukovodioci u implementaciji navedenih programa. U prvoj fazi istraživanja se pokazalo da se 40% rukovodilaca direktno usmeravalo ka savetodavnom radu sa zaposlenima sa ciljem efikasnijeg suočavanja sa novonastalim izazovima. Takođe, preko 50% nadređenih ističe da su svakodnevno pružali podršku zaposlenima u lakšem organizovanju radnih aktivnosti, kako bi zaposleni izbegli stresne situacije.

Rezultati prve faze pokazuju da je preko 90% zaposlenih izražavalo visok nivo zadovoljstva sa navedenim akcijama poslodavaca, te su isti zaposleni istovremeno pokazivali visok nivo motivacije za rad, kao i posvećenost u ostvarenju kompanijskih ciljeva i rezultata.

Međutim, u toku trećeg kvartala, se uočava značajan pad zadovoljstva podrškom rukovodilaca za 28,1%. Kako bi uticaj psiholoških programa bio održiv, postoji potreba za uvođenjem sistematskih programa podrške, coaching-a, psihoterapije itd.
Neposredni rukovodioci imaju ključnu ulogu u okviru sistema podrške zaposlenima, bilo u toku krizne situacije ili tokom redovnih radnih okolnosti. Potrebno je da rukovodioci prolaze kroz najadekvatnije obuke za rukovodeće pozicije, obuke koje će pružiti dodatno usavršavanje i razvoj u polju pružanja psihološke podrške.

Meta-analiza globalnih i lokalnih studija ukazuje na mnogobrojne pozitivne efekte programa psihološke podrške zaposlenima:

  • Povećana efikasnost u radu (kod 64% zaposlenih)
  • Stvaranje sigurne atmosfere u kompaniji
  • Identifikovanje zaposlenih sa kompanijom
  • Redukcija stresa na radnom mestu
  • Redukcija izostanaka, bolovanja i stope fluktuacije (kod 50% zaposlenih)
  • Unapređenje međuljudskih odnosa

Postavlja se pitanje: Da li su svi programi psihološke podrške jednako kvalitetni?

Nije svaki program psihološke podrške jednako efikasan u maksimizaciji osećanja dobrobiti. Od krucijalne važnosti je da se uzmu u obzir svi aspekti poslovanja kompanije – resursi kompanije, organizaciona kultura i potrebe kako kompanije, tako i zaposlenih, i da se u skladu sa njima kreiraju specifikovani programi psihološke podrške.

Dunja Dmitrović

HR Consultant

 

Zadatak Tima za istraživanje tržišta @Assert je da klijentima pruži detaljan i realan prikaz uslova rada na tržištu, kao i da uspešno mapira sve profile i kadrove zaposlenih i nezaposlenih, kroz različite industrije. Nastojimo da razvijemo tržište u pravcu pravednih i transparentnih uslova za sve zaposlene. Fokusirani smo na kreiranje plana i metodologije, kao i efikasno sprovođenje internih i eksternih istraživanja u skladu sa visokim standardima kvaliteta i efikasnosti, kao i specifičnim potrebama naših klijenata. Predlažemo i implementiramo akcione mere koje dovode do konkurentnog položaja kompanije na tržištu rada.

Informacije na ovoj stranici su mi korisne
0
0